Capítulo VI: Dos Empregado do Club

Artigo 31º: Dos Empregados

A Xunta Directiva coidará de ter o cadro de persoal de empregados que considera necesasrios para o bo servizo da Sociedade. As vacantes dos empregados serán provistas pola Xunta Directiva na forma que xulgue mais conveniente para o mellor servicio do Club.

Os empregados do Club dependerán do membro da Xunta Directiva que ésta designe, actuando de conformidade coa lexixlación laboral. Ningún empregado do Club poderá ser despedido senón por acordo da Xunta Directiva.

Artigo 32º: Do Xerente

A Xunta Directiva poderá nomear un Xerente, que será o empregado de maior graduación do Club ou aquela outra persoa que dito órgano designe, ó cal terá ó seu cargo a xestión do Club en tódolos seus aspectos tanto deportivos e sociais, coma administrativos, económicos e laboráis, baixo a dependencia da Xunta Directiva e coas facultades que ésta específicamente lle confira.

<< Capítulo V Índice de Contenido Capítulo VII >>