Services

Le Club Nautique de Camariñas se caractérise par ses excellents services. Les pontons se trouvent parmi les plus sûrs et calmes de toute la Costa da Morte. Sa localisation parfaite, à l’intérieur du port, rend le club l’un des mieux notés dans toute la région de Galice. Il s’agit, sans doute, d’un des ports de plaisance de Galice avec une meilleure protection et abri naturel.

instalaciones servicios club nautico camariñas

En plus du service d’amarrage, le Club met à disposition des utilisateurs et des navigateurs les services suivants:

Services aux navires, aide à l’amarrage, surveillance, etc.
Amarrage avec tirant d’eau de 2-5 mètres
Assistance technique, entretien et réparation de bateau, mécanique marine et menuiserie
Service de carburant, eau et électricité
Le WIFI en zone portuaire
Lave-linge et sèche-linge
Vestiaires, douches et toilettes, accès pour les personnes à mobilité réduite
Servicio de radio VHF (canal 9) e información meteorológica
Accueil sur VHF 9 et prévisions météo
Collecte sélective des déchets
Café – bar

Dans le village vous pourrez trouver d’autres services tel que taxis, bus, supermarchés, hôtels, restaurants, magasins, etc.

Si vous souhaiter plus de renseignements sur les services du club nautique, n’hésitez pas à nous contacter à travers ce formulaire de contact.

club nautico camariñas panorámica

Contact

En cas de doute ou de question, n’hésitez pas à contacter le Club Nautique de Camariñas à travers les moyens de contact suivants:

Téléphone: (+34) 981 73 71 30

Horaires ouverture administrative:: 18h00-20h00, de lundi à vendredi

Adresse: Peirao Novo s/n, 15123 – Camariñas (A Coruña)

E-mail de contacto: cncamarinas@cncamarinas.com

Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de contact:

Veuillez saisir le texte que vous voyez dans l’image.
captcha

Veuillez accepter les conditions de la loi LOPD ci-dessous.

Conditions LOPD

En conformité avec la réglamentation de la Loi organique 15/1999, du 13 décembre, sur la protection des données à caractère personnel, nous vous informons qu’en remplissant ce formulaire vous acceptez que vos renseignements personnels soient utilisés et enregistrés dans un fichier du présent site web afin de pouvoir gérer votre demande. Ce fichier sera géré par la personne responble indiquée dans notre document d’avis juridique et politique de privacité.

Amarrage

Les installations du Club Nautique de Camariñas sont constituées de 83 places à flot sur 3 pontons. Le tirant deau est de 1,5 à 5 m et la longueur maximale de 18 m.

Largeur d’entrée: 300 m

Tarifs d’amarrage:

Tarifs année 2018

Tarifs haute saison 2018

Tarifs basse saison 2018

Tous les tarifs comprennent les services suivants:

 • Amarrage.
 • Fourniture d’électricité.
 • Fourniture d’eau.
 • Usage des toilettes et douches.
 • Service de carburant (diesel)
 • Utilisation des services généraux du Club

club nautico camarinas pantalanes

Localisation

camariñasLe Club Nautique de Camariñas est le seul centre nautique de la Costa da Morte ouvert tout au long de l’année. Sa localisation stratégique, en pleine Costa da Morte, et protégé à l’intérieur de la baie de Camariñas, fait de ce port l’un des plus sûrs pour les marins qui visitent la côte galicienne.

À l’entrée de la baie, on peut observer à gauche un mur en pierre constituant la digue protégeant notre port. Celle-ci représente sans doute l’une des oeuvres les plus importantes jamais réalisées dans l’histoire de notre ville. À l’intérieur du port se trouve le Club Nautique de Camariñas, qui dispose de pontons à votre disposition (voir la page Amarrage)

club náutico localización

Avant d’accéder au port, il est conseillé que tous les navigateurs contactent le port sur VH9 afin de demander l’autorisation d’accès et d’amarrage à notre personnel, qui pourra répondre à toutes vos questions. Une fois amarré, vous aurez accès à tous les services du Club disponibles dans notre page Services.

Localisation sur carte marine

 • Espagnole: 9272 – COSTA NW DE ESPAÑA, RIA DE CAMARIÑAS
 • Admiral chart: 1113 – HARBOURS IN THE NORTWEST COAST OF SPAIN – RIA DE CAMARIÑAS

Carte de la localisation géographique du Club Nautique de Camariñas

Coordonnées: 43º 7′ 38 » N, 9º 10′ 60 » W

Inicio

Moorings

Camariñas Marina facilities include three boarding docks with room for 83 moorings. These docks have a draught between 1’5 and 5 metres and the maximum length allowed is of 18 metres.

Harbour’s motuh width: 300 metres.

Moorings rates are:

Annual fees 2018

High season rates 2018

Low season rates 2018

All these rates include access to the following services:

 • Moorage.
 • Basic electricity consumption.
 • Water consumption.
 • Access to toilets and showers.
 • Fuel supply (diesel)
 • Use of the general services of the Marina.

club nautico camarinas pantalanes

Anexo I: Regulamento do Proceso Electoral

Artigo 1º: Disposicións Xerais

O presente Regulamento ten por obxeto regular o procedemento electoral deo Club Náutico de Camariñas para a elección do Presidente e da súa Xunta Directiva ó abeir do disposto na Ley 11/1997, do 22 de agosto, Xeral do Deporte de Galicia e nos Estatutos do Club.

O Presidente e a súa Xunta Directiva serán elixidos mediante sufraxio libre e segredo, por entre os membros da Asemblea Xeral Extraordinaria, cada 4 anos. O cargo de Presidente e o de membro da Xunta Directiva son reelixibles.

Deberá convocarse o proceso electoral dentro dos quince días seguintes de vencer o prazo do mandato da Xunta Directiva ou cando se produzca a dimisión de máis da metade dos seus membros, tendo, neste interím, que nomearse os membros da Xunta Electoral que haberá de dirixir o proceso electoral.

A partir do momento da convocatoria, a Xunta Directiva e o Presidente constituiranse en Xunta Xestora, garantindo a máxima publicidade e difusión de dita convocatoria e do regulamento electoral, polos medios que resulten mais axeitados, podendo realizar cantos actos de xestión e administración sexan precisos para o correcto funcionamento da Entidade e a consecución dos seus fins.

Os procesos electorais deberán celebrarse baixo os principios de claridade e transparencia, salvaguardando en todo momento a imaxe e bo nome do Club, e evitando que eventuais intereses electorais de parte poidan perxudicar ou cuestionar os valores cívicos e democráticos que tan profundamente arraigan no Club.

Artigo 2º: Censo Electoral

O Censo Electoral comprende a relación nominal e individualizada dos socios de número que, segundo os Estatutos do Club, reunan a condición de elector e elixible no momento da convocatoria das eleccións, con base nos seguintes requisitos:

2.1.-Ser maiores de idade, estar en pleno uso dos dereitos civís e ao corrente nas súas obrigacións como socios e no pagamento das cotas establecidas.

2.2.- Ter unha antigüedade mínima de 1 ano como socio do Club.

2.3.- Non estar incurso en ninguha causa de incompatilidade establecida legalmente ou nos Estatutos do Club.

2.4.- Os socios elixibles deberán presentar as súas candidaturas por escrito, dirixidas a Xunta Electoral, consignando nelas o nome e apelidos, cargo ao que se presentan e acompañando a copia do D.N.I.

Artigo 3º: Xunta Electoral

A xunta Electoral é o órgano que dirixe e controla todo proceso electoral, podendo decidir sobre calquera cuestión ou incidencia que afecte á celebración das eleccións e ós seus resultados. Os seus membros non poderán se candidatos á Xunta Directiva.

Serán competencias súas coñecer e resolver as cuestión e reclamacións relativas ó censo electoral, ás candidaturas e ás votacións, aprobar e publicar o calendario electoral, dirixir o acto de votación e escrutinio e, con carácter xeral, examinar toda a documentación que xere o proceso, sendo responsables da súa conformidade e adecuación ao presente regulamento.

Deberá constituirse o mesmo día da convocatoria das eleccións e disolverse unha vez concluido o proceso electoral tras a proclamación definitiva do Presidente e Xunta Directiva electas. No desenvolvemento da súa actividade poderá recabar a axuda convinte, ainda que as mesmas non poderán intervir nin participar directa ou personalmente no proceso electoral. En calquer caso, a Xunta Directiva deberá de atender e disponer todos os medios necesarios que a Xunta Electoral poida esixir para o axeitado cumprimento da súa función.

Estará composta por tres membros titulares e tres suplentes, Presidente, Secretario e Vogal, elixidos pola Xunta Directiva saínte a proposta do Presidente, de entre os socios de número que conten con máis de cinco anos de antigüidade. Podendo ser nomeados membros saíntes da antiga directiva sempre que non vaian concurrer como candiadtos no novo proceso electoral. Adoptarán os seus acordos por mayoría simple. O presidente e o Secretario o serán tamén da Asemblea Extraordinaria no que respecta a elección. Os seus nomes figurarán na publicación da convocatoria das eleccións.

Artigo 4º: Calendario Electoral

O calendario electoral, que deberá ser aprobado e publicado pola Xunta Electoral, deberá cumprir e adecuarse aos seguintes prazos:

4.1.- Primeiro día. Publicación da convocatoria das eleccións e do censo electoral nos cadros de anuncios do Club. Información do apartado de correos a donde irán dirixidos os votos por correo. Apertúrase o prazo de interposición de reclamacións o censo ata as 20:00 horas do séptimo día.

4.2.- Oitavo día. Resolución pola Xunta electoral das reclamacións o censo electoral, ata as 20-00 horas, e inicio do prazo de presentación de candidaturas ata as 20:00 horas do decimoprimeiro día.

4.3.- Decimosegundo día. Publicación pola Xunta Electoral das candidaturas presentadas e apertura do prazo de presentación de reclamacións contra as mesmas ata as 20:00 horas do decimocuarto día.

4.4.- Decimoquinto día. Resolución pola Xunta Electoral das reclamacións contra as candidaturas, ata as 20-00 horas, publicación das candidaturas definitivas e apertura da campaña electoral. No caso de presentación dunha soa candidatura, proclamarase os candidatos como cargos electos, finalizando o proceso electoral sin necesidade de proseguir o mesmo nin de celebrarse o acto de votación.

4.5.- Vixésimo día. Celebración da Asemblea Extraordinaria, votación e peche da recepción do voto por correo, ata as 20-00 horas. Escrutinio e proclamación do Presidente e Xunta Directiva electos. Apertura do prazo de presentación de reclamacións as votacións ata as 20-00 horas do vixésimoprimeiro día.

4.6.- Vixésimosegundo día. Resolución das reclamacións ás votacións ata as 20-00 horas. Proclamación definitiva, no seu caso, do Presidente e Xunta Directiva electa.

Artigo 5º: Votacións

A Xunta Electoral presidirá o acto da votación e resolverá de contado sobre calquera obxeción ou incidente que poida xurdir no desenvolvemento do acto. Poderán estar presentes na mesma mesa un interventor por cada unha das condidaturas presentadas.

O acto do voto realizarase mediante introducción en urna das papeletas correspondentes ás distintas candidaturas, considerándose nulas as papeletas que presenten calquera tipo de inscrición distinta á impresión orixinaria. Deberá acreditarse a titularidade de elector mediante a presentación do D.N.I., e consignarase a identidade do votante no censo electoral.

A duración da votación será establecida pola Xunta Electoral. No momento do peche das urnas, votarán os interventores e os membros da Xunta Electoral. A continuación procederáse a apertura do voto por correo e, previa introducción do mesmo na urna, procederase ao escrutinio.

A Xunta Electoral levantará a correspondente acta da sesión, na que consignará o cómputo de votos válidos, en branco e nulos, o nome dos cargos electos e calquera tipo de incidencia ou reclamación rexistrada, firmando os membros da Xunta e os interventores presentes.

Artigo 6: Votación por Correo

Admitirase o voto por correo para a elección do Presidente e Xunta Directiva. Admitirase o voto por correo que, cumprindo os requisitos esixidos, teña entrada na Xunta Electoral antes do peche da votación no día sinalado no calendario electoral.

No momento de apertura dos sobres cos votos por correo e antes da súa introducción na urna electoral, o Presidente verificará o cumprimento dos requisitos esixidos no presente artigo, declarando nulos aqueles sobres que carezcan de calquera destes requisitos ou ben haxanse recibido por duplicado ou o socio remitente houbera xa votado presencialmente.

Para considerar válidos os votos por correo, os sobres recibidos deberán cumprir cos seguintes requisitos:

Remitir o voto nun sobre pechado dirixido a Xunta Electoral do Club Náutico de Camariñas, e a dirección dun apartado de correos que estará contratado a tal efecto na oficina de Correos local, donde quedarán depositados baixo a custodia do secretario de dita xunta, introducindo no mesmo a copia do D.N.I., do socio elector. No interior do sobre, ademáis, deberá introducirse outro sobre mais pequeño que conterá a papeleta correspondente a candidatura que se pretenda votar.

Artigo 7: Impugnacións e Reclamacións

Tódas as decisión adoptadas pola Xunta Elecotral durante as distintas fases do proceso terán plena eficacia e executividade, non podendo considerarse suspendidas pola presentación de impugnacións e reclamacións de ningún tipo.

As resolución da Xunta Electoral deberán ser publicadas nos cadros de anuncios do Club, sin prexuicio das correspondentes notificacións que se derixan os interesados.

As reclamacións e impugnacións durante o proceso electoral soamente poderán ser presentadas por socios de número da entidade.

Naquelas cuestión que poidan suscitarse durante o proceso electoral, que non estean específicamente recollidas no presente regulamento, deberá de estarse a o que, con carácter interpretativo, decida a Xunta Electoral, sen prexuicio de que tales decisión poidan ser impugnadas perante os órganos competentes que no seu caso corresponda.

<< Capítulo IX Índice de Contenido

 

Capítulo VIII: Réxime Disciplinario

Artigo 35º: Regulamento Disciplinario

Os órganos e socios do Club estarán sometidos ó regulamento disciplinario do Club e ó disposto no Título VII da ley 3/2012, do Deporte de Galicia, e a súa normativa de desenvolvemento.

Asi mesmo o Presidente e os membros da Xunta Directiva responderán fronte os socios ou terceiros dos prexuicios que ocasionaren por culpa ou neglixencia grave, de conformidade coa regulamentación propia do Club e o Ordenamento Xurídico vixente.

Artigo 36º: Infraccións

Constituen infraccións as seguintes conductas:

 1. Desobediencia ás ordes emanadas da Xunta Directiva.

 2. Conducta vexatoria ou inxuriosa en relación cos demáis socios do Club.

 3. Conducta vexatoria e desconsiderada en relación cos empregados do Club ou persoas que presten servicios nel.

 4. Infracción reiterada da normativa comunmente aplicable en relación coas actividades do Club.

 5. Conducta inconveniente dentro dos locais do Club o unas súas aguas, plataformas, embarcadoiros, embarcacións ou instalación náuticas deportivas.

 6. Conducta deshonrosa do socio fora do Club, pública e notoriamente recoñecida.

 7. Condena firme e pena de privación de liberdade ou inhabilitación absoluta ou especial.

Estas infraccións terán a consideración de grave agás que polas circunstancias concorrentes poidan considerarse menos graves.

Artigo 37º: Sancións

As infraccións graves suporán a perda da condición de socio en todos os seus dereitos. As menos graves serán sancionadas ca separación do socio por un período de tempo que non será inferior a un mes nin superior a dous anos. Aquelas que pola súa escasa trascendencia deban considerarse leves serán sancionadas con apercibimento.

Durante o tempo que dure a sanción o socio ou familiar non poderá acceder a ninguna instalación do Club nin tomar parte en ninguna das suas actividades deportivas.

Artigo 38º: Expedientes Disciplinarios

As sancións imporanse trala incoación previa de expediente disciplinario con audiencias do interesado por un plazo de quince días. Serán incoados por acordó da Xunta Directiva que designará como instructor a un dos seus membros.

O instructor, unha vez oído o interesado, cualificará os feitos e elevará a súa proposta a Xunta Directiva logo de comunicarllo o socio interesado para que formule as alegacions nun plazo de quince días.

A resolución do expediente corresponde a Xunta Directiva e deberá ser ratificado pola Asemblea e contra a súa resolución poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria. Nesta sesión non poderá tomar parte o membro da mesma que fose instructor do expediente.

Todo iso sen prexuizo das sancións federativas suxeitas as leis do deporte.

<< Capítulo VII Índice de Contenido Capítulo IX >>

 

Capítulo IX: Reforma dos Estatutos e Disolución do Club

Artigo 39º.- Reforma dos Estatutos

Os presente estatutos só se poderán modificar, reformar ou derogar, por acordó da Asemblea Xeral Extraordinaria convocada a tal efecto, mediante votación favorable dos dous tercios dos socios de número asistentes. A reforma destes estatutos seguirá, con respecto ó Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, os mesmos trámites administrativos que para a súa inscrición

Artigo 40º.- Disolución do Club

O Club extinguirase ou disolverase por acordo de:

 1. Das tres cuartas partes dos socios presentes en Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada a tal efecto.

 2. Por sentencia xudicial.

 3. Por outras causas legalmente determinadas. En todo caso haberá de ser notificado ó Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

Disolto o Club, o remanente do seu patrimonio social se houbera, aplicarase a fins análogos de carácter deportivo da vila de Camariñas, ben por acordo da Asemblea Xeral ou subsidiariamente polo órgano competente en materia de deporte da Xunta de Galicia.

DISPOSICION TRANSITORIA

Seguiranse mantendo os dereitos adquiridos polos socios e familiares de socios con anterioridade á aprobación destes estatutos.

Camariñas, a 30 de abril de 2016.

<< Capítulo VIII Índice de Contenido Anexo I >>

 

Capítulo VI: Dos Empregado do Club

Artigo 31º: Dos Empregados

A Xunta Directiva coidará de ter o cadro de persoal de empregados que considera necesasrios para o bo servizo da Sociedade. As vacantes dos empregados serán provistas pola Xunta Directiva na forma que xulgue mais conveniente para o mellor servicio do Club.

Os empregados do Club dependerán do membro da Xunta Directiva que ésta designe, actuando de conformidade coa lexixlación laboral. Ningún empregado do Club poderá ser despedido senón por acordo da Xunta Directiva.

Artigo 32º: Do Xerente

A Xunta Directiva poderá nomear un Xerente, que será o empregado de maior graduación do Club ou aquela outra persoa que dito órgano designe, ó cal terá ó seu cargo a xestión do Club en tódolos seus aspectos tanto deportivos e sociais, coma administrativos, económicos e laboráis, baixo a dependencia da Xunta Directiva e coas facultades que ésta específicamente lle confira.

<< Capítulo V Índice de Contenido Capítulo VII >>

Capítulo VII: Das Agrupacións Deportivas

Artigo 33º: Constitución de Agrupacións Deportivas

Previo acordo da Xunta Directiva poderán crearse no seo do Club diversas sección ou agrupacións deportivas nas que se integrarán aquelas persoas socios e non socios que queiran desenvolver a práctica e a competición de calquera deprote náutico. Cada unha destas agrupacións deberá afiliarse a federación deportiva que en cada caso corresponda, podendo, no exercicio das suas actividades:

 1. Solicitar e obter subvencóns de organismos tanto públicos coma privados, fondos que únicamente poderán destinar os fins deportivos que lle son propios.

 2. Asinar acordos e convenios de colaboración, patrocinio, etc., con calquera asociación ou organismo, público ou privado, xa se trate de persoa física ou xurídica, que lle axuden ao desenrolo das súas actividades e contribuían a conseguir os seus obxetivos deportivos.

 3. Inscribirse a participar en campionatos, ligas ou competicións, tanto oficiais como amigables, o que farán en nome e representación do Club, debendo portar en todo momento as súas insignias e emblemas.

 4. Dotarse das suas propias normas e directrices de funcionamentro, previa aprobación da Xunta Directiva, e sen perxuicio de cumprir co regulamento de réxime interno que lle poida aplicar a propia Xunta Directiva do Club.

Artigo 34º: Relacións das Agrupacións co Club

As agrupacións deportivas, ainda que creadas no seo do Club, terán personalidade propia e actuarán de forma independente na súa xestión e funcionamento, limitándose a Xunta Directiva a tutelar e supervisar as suas actividades, sin prexuicio das atribucións que se refiren a continuación:

 1. Vixiar e orientar o seu funcionamento e actividades, a través do comodoro, velando por manter nelas a disciplina que sexa necesaria e un axeitado espírito deportivo.

 2. Suprimir unha determinada agrupación ou sección deportiva cando no seu funcionamento se incumpran ou non se respeten as disposición contidas nos presentes estatutos, ou cando as actividades desenvoltas poidesen perxudicar os intereses do Club

 3. Redactar as normas polas que se han de rexer as agrupacións, dotándoas dun regulamento de réxime interno.

 4. Prestarlle ás agrupacións o máximo apoio posible, dentro das posibilidades de actuación do Club, ó obxeto de axudarlles a acadar os mellores resultados nas actividades ou competicións nas que tomen parte.

O Club porá a disposición dos afiliados deportivos as súas instalación náuticas e prestaralles os servizos necesarios para a práctica das súas actividades deportivas. Na relación co Club, as agrupacións deberán nomear un capitán, que fará as veces de representante e interlocutor oficial.

A adscrición dos membros das agrupacións deportivas ó Club é de carácter estritamente deportivo. Non gozarán, por conseguinte, de ningún dos dereitos que posúen os socios, excepto os que lle recoñecen expresamente estes estatutos e as normas particulares polas que se rixan.

<< Capítulo VI Índice de Contenido Capítulo VIII >>

Capítulo V: Réxime Documental

Artigo 30º: Réxime Documental do Club

O réxime documental do Club constará do seguinte: o libro rexistro ou fichero de socios, o libro de actas e os propios da contabilidade, todos os cales poderán levarse por medios informáticos.

No libro rexistro ou fichero de socios deberán consta-los nomes e apelidos dos socios, o seu documento nacional de identidade, a súa dirección e teléfono e, se é o caso, os cargos que exerzan na asociación. Tamén se especificarán as datas de altas e baixas e as tomas de posesión e cesamento nos cargos aludidos.

Nos libros de actas consignaránse as reunións que celebren as Asembleas Xeral e Extraordinaria e a Xunta Directiva, con expresión da data, asistentes, asuntos tratados e acordos adoptados. As actas serán asinadas, en todo caso, polo Presidente e o Secretario.

Nos libros de contabilidade figurarán tanto o patrimonio coma os dereitos e obligas, os ingresos e gastos da Asociación, debendo precisarse a procedencia daqueles e o investimento ou destino destes.

<< Capítulo IV Índice de Contenido Capítulo VI >>

 

Capítulo IV: Órganos de Goberno, o seu Réxime e Funcionamento

Artigo 15º: Organos de Goberno

Son órganos de representación e goberno do Club, a Asemblea Xeral, o Presidente e a Xunta Directiva.

Artigo 16º: Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno do Club. Estará integrada por todos os seus socios de número. Poderán asistir tamén os socios eventuais e transeúntes, con voz pero sen voto. Igualmente poderán asistir os familiares de socio, sin voz nin voto, co obxeto de acercar e dar a conocer á xestión e á vida do Club a todas as persoas vinculadas a él.

As asembleas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primeira convocatoria cando concorran a ela o 50% polo menos dos seus asociados. En segunda e última convocatoria media hora más tarde, quedará constituida calquera que sexa o número de membros presentes

O anuncio da convocatoria deberá cumprir os seguintes requisitos:

 1. Ser exposta no taboleiro de anuncios do Club con, polo menos, quince días naturais de antelación á celebración da asemblea e comunícalo con antelación por correo ordinario, podendo facelo asemesmo, a través das redes sociais.

 2. Conter, coa debida claridade, o lugar, data e hora en que deba celebrarse a asamblea en primeira ou segunda convocatoria, asi coma os asuntos que constitúen a orde do día.

Non será admitida a delegación de voto no seo da Asemblea.

Artigo 17º: Asemblea Xeral Ordinaria.

A asamblea xeral reúnirase, con carácter ordinario unha vez o ano previa convocatoria do Presidente a iniciativa propia, a petición da Xunta Directiva ou do 10%, ó menos, dos socios de número. En este caso, presentada a solicitude polos socios, o Presidente dispón dun prazo de 15 días hábiles para convocar a mesma, no caso contrario, perdería a condición de Presidente e abriríase un novo proceso electoral de acordo con Anexo I, deste Estatutos.

Son funcións da asemblea xeral ordinaria as seguíntes:

 1. A aprobación da acta da reunión anterior.

 2. Memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación se procede.

 3. Presuposto para o seguinte exercicio.

 4. Proxecto e propostas do Presidente ou da Xunta Directiva.

 5. Exámen e votación das proposicións que formulen os socios e que terán que ir asinadas ó menos polo cinco por cento dos mesmos con dereito a voto.

 6. Rogos e preguntas.

Artigo 18º: Asemblea Xeral Extraordinaria

Será preceptiva a convocatoria de Asemblea Xeral Extraordinaria para tratar os seguintes puntos, podéndose convocar cantas veces sexa necesario.

 1. Modificar os Estatutos do Club.

 2. Elexir a Xunta Directiva e o seu Presidente con arranxo ao disposto no Regulamento Electoral.

 3. Acordar a disolución da Sociedade.

 4. Fixar as cotas sociais.

 5. Tomar diñeiro a préstamo.

 6. Allear e gravar bens inmobles.

 7. Destinar os bens a fins industriais, comerciais, profesionais ou de servizos ou exercer actividades de igual carácter ou participar en sociedades que as exerzan coas limitacións legalmente establecidas.

Artigo 19º: Quórum

Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioria simple dos socios presentes con dereito a voto, en caso de producirse empate, decidirá o voto do Presidente. Serán vinculantes e de obrigado cumprimento e terán forza executiva a partir da data da súa adopción, sen prexuizo, por razón da materia, da posibilidade da sús impugnación perante os órganos competentes e da Federación Galega Deportiva da modalidade ou perante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.

Exceptúanse os acordos a que se refiren os puntos a), e), f) y g) do artigo 18º destes estatutos, que requerirán a aprobación dos dous terzos dos socios presentes, e o punto c) que requerirá a aprobación das tres cuartas partes dos presentes con dereito a voto.

Artigo 20º: Da Xunta Directiva.

A Xunta directiva é o órgano de goberno e representación da Sociedade, e exercerá as función que estes estatutos lle confiren.

Os membros da Xunta Directiva serán designados e revocados libremente polo presidente, debendo dar conta de diso na primeira Asemblea Xeral que se celebre. Todos os cargos serán gratuítos e carecen de interese nos resultados económicos do Club por si mesmos ou persoa interposta. Estará constituida por:

 • Presidente

 • Vicepresidente

 • Secretario

 • Tesoureiro

 • Comodoro

 • Vogal de vela

 • Vogal de infraestructuras e mantemento.

 • Vocal de actividades sociais e de relación públicas

 • 2 Vogais máis

A elección da Xunta Directiva efectuaráse por un período de catro anos.

Todos os cargos directivos son reelixibles sen ningún límite temporal e deberán ter unha antigüedade mínima de 1 ano como socio do Club.

1: A Xunta Directiva quedará válidamente constituida en primeira convocatoria cando concorran a ela a mayoría dos seus membros. En segunda convocatoria será suficiente a concorrencia polo menos de tres dos seus membros, e, en todo caso do Presidente.

2: A Xunta Directiva convocarase polo Presidente con dous días de antelación como mínimo, á data de celebración. Quedará tamén válidamente constituida cando estén presentes todos os seus membros, ainda que non houbera mediado convocatoria previa.

3: En especial corresponde a Xunta Directiva:

 1. Dirixir a xestión do Club, velando polo cumprimento do seu obxeto social.

 2. Formular o inventario, memoria e presuposto anual, que se someterá a aprobación da Asemblea.

 3. Aplicar todas as medidas deportivas, económicas e administrativas precisas para o fomento do deporte dentro do Club.

 4. Manter a orde e a disciplina na sociedade, así coma, nas competicións que organice.

 5. Redactar e reformar o regulamento de réxime interior e demais regulamentacións sociais, fixando as normas de uso das instalación e as tarifas correspondentes.

 6. Nomear as persoas que deban formar as distintas comisión que se creen, así como organizar e dirixir as actividades do Club.

Cada ano a Xunta Directiva someterá a consideración da Asemblea Xeral o resultado da súa xestión social, deportiva e administrativa, acompañando todos os datos e informes que xulgue necesarios e interesantes para a interpretación do seu labor.

Todo membro da Xunta Directiva ten o deber de corrixir no acto calquera deficiencia que detecte, tomando para iso as medidas que xulgue convenientes para a Sociedade e dando conta diso a Xunta.

O Presidente e a Xunta Directiva deberán guiar a súa xestión polo comportamento ético e baixo os principios de democracia e transparencia, e responderán fronte os socios, terceiros e ante o propio Club dos perxuizos causados por dolo, culpa ou neglixencia grave, dacordo coa propia regulamentación do Club e o ordenamento xurídico vixente.

Artigo 21º: Do Presidente

O Presidente é o órgano executivo do Club. Detenta a súa representación legal, preside os órganos de gobernó e executa os acordos válidamente adoptados pola Asemblea e a Xunta Directiva. Ten facultade para, sen necesidade de reunir a directiva, adoptar calquera providencia que, pola índole do asunto a que se contraía, exisa inmediata resolución.

O cargo de Presidente é a título gratuito e carente de interese nos resultados económicos da explotación, por si mesmo ou a través de persoa interposta. Será elexido mediante sufraxio libre, directo e secreto por e entre os membros da Asemblea Xeral cada 4 anos.

O Presidente cesará por:

 1. Transcorrer o prazo polo que foi elexido.

 2. Dimisión.

 3. Falecemento ou incapacidade física ou psíquica para continuar no exercicio do seu cargo.

 4. Aprobación dunha moción de censura pola Asemblea Xeral.

 5. Inhabilitación por sentenza xudicial firme ou sanción deportiva.

Artigo 22º: Do Vicepresidente

O Vicepresidente substituirá o Presidente nos casos de ausencia ou imposibilidade de actuar, así coma tamén naqueles en que se reciba encargo ou delegación do Presidente para efectualo.

Artigo 23º: Do Secretario

O Secretario levará os libros das actas da Xunta Directiva e das Asembleas, os rexistros dos socios; redactará cantos documentos afecten a marcha administrativa da Asociación, terá o seu cargo o arquivo de documentación do Club e presidirá, no seu caso, a Comisión de Réximen Interior.

Artigo 24º: Do Tesoureiro

O Tesoureiro da Xunta Directiva será o depositario da Asociación, asinará os recibos, autorizará os pagos e levará os Libros de Contabilidade, intervindo todos os ingresos e pagamentos que se realicen.

Será obriga do Tesoureiro formalizar, durante o primeiro mes de cada ano, un blance de situación e as contas de ingresos e gastos que se porán en coñecemento de todos os asociados.

Artigo 25º: Do Comodoro

O Comodoro redactará, proporá e executará os programas de regatas e demáis actividades deportivas do Club, tras a aprobación da Xunta Directiva.

Será o responsable das actividades deportivas e dirixirá en todo momento o seu desenvolvemento.

Os seus colaboradores inmediatos serán o Vogal de vela e os demáis vogais das restantes sección deportivas se as houbese.

Poderá formar unha comisión deportiva, a cal lle prestará a axuda que sexa necesaria para o mellor desenvolvemento das citadas actividades deportivas. Será o seu Presidente nato, e a ela pertenecerán, entre outras persoas que poida designar a Xunta Directiva, os capitáns das distintas flotas con que conte o Club.

Artigo 26º: Do Vogal de Vela

O Vogal de Vela levará o rexistro de todos os iates e embarcacións que sexan propiedade dos socios ou do Club, ou que utilicen as instalación déste. Terá o seu cargo o acondicionamento e estadías das embarcacións, tanto en terra coma no mar, así as varadas e as botaduras, e todo o relativo ós puntos de amarre.

Artigo 27º: Do Vogal de Actividades Sociais

O Vogal de Actividades Sociais programará e dirixirá o relativo os xogos e festas da sociedade. No seu momento proporá a Xunta Directiva as bases, normas ou regulamentos que deban rexer nos que colectivamente se organicen para entretenemento dos socios do Club, así coma os premios que se outorgarán nesas competicións.

No que afecte a festas da Sociedade deberá, ó iniciarse cada ano, presentar un programa daquelas que pola sua tradición deban solemnizarse, asi coma un avance das que considere adecuadas para a respectiva tempada de verán e nadal.

Coidará da contratación das orquestas e de proponer os alicientes ou novidades que estime en consonancia cos festivais organizados.

Artigo 28º: Do Vogal de Infraestructuras e Mantemento

O Vogal de Infraestructuras e Mantemento terá o seu cargo a formación do inventario de tódols bens, mobles e inmobles, propiedade do Club, a conservación e restauración dos mesmos. Proporá a Xunta Directiva as adquisicións, alleamentos e demáis particularidades que en relación co seu cargo estime convinte.

Artigo 29º: Substitución de Cargos

O vogal de maior idade corresponde a substitución do Presidente ou Vicepresidente por ausencia, e e ó mais novo á do Secretario no mesmo caso.

<< Capítulo III Índice de Contenido Capítulo V >>

Capítulo III: Réxime Económico-Financeiro e Patrimonial

Artigo 13º: Recursos Económicos

Decláranse recursos económicos do Club os seguintes ingresos:

 1. As aportacións económicas dos socios, cotas de alta e mensuales, que aprobe a Asemblea Xeral.
 2. As doazons e subvencións que reciba.
 3. Os resultados económicos que pode producir as manifestacións físico-deportivas que organice a entidade.
 4. As rendas, froitos e intereses do seu patrimonio.
 5. O producto das vendas que se realicen.
 6. Os producidos por calquer medio legal.

Queda expresamente excluido como fin do Club ó ánimo de lucro e a totalidade dos seus ingresos e beneficios aplicaranse ó cumprimento dos seus fins socias.

Artigo 14º: Réxime Económico-FinancEIro

A asociación sométese ó réxime de orzamento e patrimonio propio coas seguintes limitacións:

 1. A totalidade dos seus bens e ingresos aplicaranse ó cumprimento do obxeto social.

 2. Só poderá destinar os seus bens a fins industriais, comerciais, profesionais ou de servicios, ou exercer actividades de igual carácter, ou participar en sociedades que os exerzan, cando os posibles rendimentos se apliquen íntegramente a conservación do seu obxeto social, e sen que, en ningún caso, poidan repartirse beneficios entre os asociados.

 3. A titularidade de acción, participación ou dereitos en calquer tipo de sociedade, fundación, agrupación, unión temporal de empresas ou baixo calquer outra denominación xurídica por parte do Club, non transmitirá ningún dereito neste ós demais accionistas, socios, partícipes, etc., nin ós seus empregados, clientes ou proveedores, nin terán, calquera deles, acceso os locais e instalación exclusivos dos socios.

 4. O Club poderá adquirir por compra mais títulos representativos do capital social dos que estean en circulación ou subscribir os que vaian ser emitidos daquelas sociedades, dundacións, ets., das que sexa accionista ou partícipe, de acordó coas disposicións legais en vigor e sempre e cando tales operación sexan autorizadas por maioria dos dous terzos dos socios presentes en Asemblea Xeral Extraordinaria.

 5. Poderá fomentar manifestacións de carácter deportivo dirixidas o público en xeral, aplicando os beneficios obtidos ó desenvolvemento das actividades deportivas dos seus asociados.

 6. O Club poderá gravar e allear bens inmobles, tomar diñeiro a préstamo e enmitir títulos transmisibles representativos de débeda ou parte alícuota patrimonial, de acordo coas disposicións legais en vigor, e sempre que tales operación sexan autorizadas por maioria dos sous terzos dos socios presentes en Asemblea Xeral Extraordinaria e que non comprometan de modo irreversible o patrimonio da Entidade ou a actividade físico-deportiva que constitue o seu obxeto social.

 7. Cando se trate de gravar ou allear bens, mobles e inmobles que foran financiados en todo ou parte, con Fondos Públicos da Comunidade Autónoma será preceptiva a autorización previa do órgano competente da Xunta de Galicia.

<< Capítulo II Índice de Contenido Capítulo IV >>

Capítulo II: Clases de Socios, Admisión, Dereitos e Obrigas

Artigo 4º: Clases de Socios

O número de socios será ilimitado. A Asemblea Xeral poderá suspender, non obstante, a admisión de novos socios cando así o esixan razón de aforo ou capacidade física das instalación. Os socios poderán ser das seguintes clases: honorarios, fundadores, de número, eventuais e transeúntes.

Asimesmo, existirá a condición de familiar de socio, tal como se describe no artigo 5º destes Estatutos. Soamente poden ser socios as personas físicas.

 1. Son Socios de Honor, aquelas persoas que así sexan investidas por decisión maioritaria da Asemblea Xeral, trala proposta previa da Xunta Directiva baseada en criterios de extraordinario mérito do nomeado. Terán un posto de preferencia nos actos oficiais da Sociedade.

 1. Son Socios Fundadores, os que, como tales figuran nas actas correspondentes do ano fundacional pola sua contribución especial e xenerosa á creación da Sociedade, sendo ao mesmo tempo socios de número.

 1. Son Socios de Número, os que, cumprindo o disposto nos artigos 6º e 7º destes estatutos, causen alta no Club mediante o aboamento da cota de entrada establecida pola Asemblea Xeral.

 1. Son Socios Eventuais, todos aqueles que teñan pendente de pagamento calquera fracción da cota de entrada. A opción de acollerse ó pagamento fraccionado da dita cota será admitida ou denegada en atención á valoración circunstancias particulares que en cada caso concreto concorran. En calquera caso, a potestade de decidir libremente corresponde a Xunta Directiva.

 1. Son Socios Transeúntes, as persoas non residentes habitualmente na provincia da Coruña a ós que, sendo presentados por tres socios, a Xunta Directiva lles recoñece a condición de socios por un período de tempo limitado, que non poderá ser inferior a un mes nin superior a catro meses. Será preciso que entre o tempo da condición de socio transeúnte e unha posible nova alta na mesma condidición transcorra un intervalo mínimo de dez meses. Estes socios, que non Terán voz nin voto nas asembleas do Club, deberán aboar o dobre da cota do socio de número durante o período que ostente a condición de socio transeúnte.

Artigo 5º: Familiares de Socio

Terán a condición de familiares de socio:

 1. O cónxuxe os fillos e o viúvo-a do socio-a, ou a parella de feito.

 2. Os ascendentes, incluidos os do seu cónxuxe, que convivan no seu domicilio e dependan del económicamente.

 3. Os irmáns solteiros ou viúvos do socio que convivan no seu domicilio e dependan del económicamente.

 4. Os familiares de calquer outro grao de consanguinidade ou afinidade que sempre que a Xunta Directiva estime que existe causa xusta para iso.

ara gozar dos dereitos de familiares de socios, éstes deberán inscribirse como tales na secretaía do Club.

No caso de separación ou divorcio, a exparella poderá acceder a ser socio de número aboando a cota de socio fixada nese momento, quedando exento de aboar a cota de entrada. Este dereito deberá exercelo no prazo dos seis meses dende a data da separación ou divorcio, ou dende a cesación da convivencia no caso de parellas de feito.

Os familiares de socio terán os dereitos corporativos e sociais sinalados nos apartados a), b) c) é e) do artigo 9º

Artigo 6º: Ingreso dos Socios

Para ingresar como socio de número ou eventual é indispensable ter a maioria de idade, ser presentado por tres socios de número e aboar a cota de entrada que estea fixada por Asemblea nese momento. Establécese ademáis, que durante o mes de xaneiro de cada ano, poderán darse de alta socios de número, aboando soamente a metade da cota de entrada establecida.

Cando en secretaría se reciba a solicitude, remitirase a Xunta Directiva, e nesta, estando presentes polo menos as dúas terceiras partes dos seus membros, someterase a votación secreta, decidíndose por maioria simple.

Os candidatos que obteñan votación favorable remitiráselle escrito invitándoos a causar alta. En caso distinto, arquivarase a solicitude do candidato, sen mais trámite. Toda invitación para ser alta como socio que non sexa utilizada nos trinta días seguintes á data en que a recibisen, considerarase sen efecto.

Artigo 7º: Dos Fillos dos Socios

Os fillos dos socios do Club con unha antigüedade mínima de 1 ano, converteranse en socios de número no momento que tomen esa decisión voluntariamente e fagan a solicitud ante a Xunta Directiva, pasando a aboar a cota mensual establecida no seu momento, pero sen ter que aboar cota de entrada ninguna.

Analogamente, os fillos dos socios eventuais poderán efectualo con esa calidade. O importe da cota de entrada que deben satisfacer será igual ó resto da cota de ingreso que lle quede por amortizar ó seu pai, debidamente actualizada conforme o disposto no apartado d), do artigo 4º.

Artigo 8º: Baixas Voluntarias e Reingresos

As baixas voluntarias e os reingresos correlativos dos socios deberán presentarse por escrito na secretaría, que deixará constancia de telo recibido. Sen este requisito non se considerarán formalizados.

Os ingresos dos socios que fosen dados de baixa, por causa voluntaria ou por expediente, deberán ser acordados pola Xunta Directiva.

Artigo 9º: Dereitos Corporativos e Sociais

Todos os socios poderán desempeñar cargos de toda índole na organización do Club, a excepción dos eventuais e transeúntes, que poderán formar parte das Comisions que a Xunta Directiva poida designar.

Con suxeición estricta ás resolucions da Xunta Directiva, os socios Terán os seguintes dereitos:

 1. Entrar e permanecer nos locais do Club e a utilización de todos os servizos instalados no mesmo.

 2. Concorrer ós actos e eventos que o Club organice, aceptando previamente as condicions fixadas para asistir a elas.

 3. Utilizar as embarcacions propiedade do Club, nas condicions que en cada caso se determine.

 4. Realizar propostas de admisión de novos socios.

 5. Usar o emblema do Club.

 6. Asistir as xuntas xerais con voz e voto, coas excepcions fixadas no artigo 16º.

 7. Ser elector e elexible para os órganos de representación e gobernó da Sociedade (só no caso de socios fundadores é de número).

 8. Coñecer as actividades do Club e examinar a súa documentación, previa petición por escrito e razoada á Xunta Directiva.

A Todo socio, polo simple feito de selo, supónselle informado das disposicions contidas nestes Estatutos.

Artigo 10º: Obrigas dos Socios
 1. O pagamento das cotas mensuais, das extraordinarias, das cantidades que se orixinen polo uso de servicios retribuidos e de todo ós arbitrios e cargas económicas que, de acordó co contido destes Estatutos, poidesen imponerse.

 2. O cumprimento de toda a normativa aplicable en relación coas actividades do Club

 3. Contribuir o sostemento e difusión do deporte ou modalidades deportivas.

 4. O cumprimento de canto estes Estatutos sinalan e de canto preceptúan os regulamentos de réxime interior do Club, asi coma as instrucións da Xunta Directiva e das Comisions correspondentes, en canto estas non contraveñan o legal ou o estaturariamente establecido.

 5. O cumprimento dos acordos válidamente adoptados pola Asemblea Xeral e a Extraordinaria.

 6. Extremar o respecto e consideracións debidas ós demais socios e ás persoas que acasionalmente se encontren nos locais, dependencias e embarcacions do Club.

 7. O cuidado do mobiliario, instalacions e embarcacions.

 8. Prestar atención ás indicacións dos empregados ó servizo do Club para o mellor desenvolvemento da vida social nas diversas manifestacións.

Artigo 11º: Perda da Condición de Socio

A condición de socio perderase polas seguintes causas:

 1. Por vontade propia manifestada por escrito a Xunta Directiva, con carácter definitivo.

 2. Por falta de pago das suas cotas sociais, durante doce meses consecutivos (duas cotas), previo requirimento de pago, e posterior resolución do Presidente; de calquer outra extraordinaria ou por non satisfacer as cantidades que correspondan o pagamento doutros servizos retribuidos, xa sexan prestados directamente polo Club ou a través de terceiros contratados polo Club.

 3. Por acordo do Presidente no seu caso, fundado en faltas de carácter grave, previa audiencia do interesado, que haberá de ser ratificado na primeira asamblea xeral que se celebre.

 4. Por calquera outra causa establecida na lexislación vixente.

 5. A Xunta Directiva poderá aceptar a petición do socio de rehabilitación nos seus dereitos, sempre que medien causas debidamente xustificadas, que serán apreciadas libremente pola Xunta Directiva.

Artigo 12º: Dereitos de Amarre

Os socios poderán amarrar as embarcacions da sua propiedade nos pantaláns do Club, asi como, en xeral, utilizar as suas instalacións, respetando as normas que para iso dicte a Xunta Directiva e atendendo ó sitio disponible e á seguridade das embarcacións. Os seus propietarios aboarán, se é o caso, as cotas ou tarifas que correspondan.

Todo socio dono dunha embarcación inscrita no Club poderá facer uso do gallardete do mesmo, e estará obrigado a facelo, con exclusión do de outra sociedade, siempre que participe en regatas oficiais.

O Club non asume responsabilidade alguna polos danos que poidan causarse nas embarcacions propiededa dos socios ou nas dos navegantes transeúntes, nin as que estes poidan producir nas alleas, ainda cando sexan orixinadas con material da Sociedade; pero esta apoiará, nos termos procedentes, as reclamacións que algún socio teña dereito a formular e formule por avaría causada no material por persoa que non perteneza ó Club.

<< Capítulo I Índice de Contenido Capítulo III >>

Capítulo I: Obxeto, Domicilio e Ámbito de Aplicación

Artigo 1º: Obxeto

O Club Náutico de Camariñas, fundado o 9 de agosto de 1991, é unha Asociación privada con personalidade xurídica e con capacidade de obrar, integrada por persoas físicas ou xurídicas que ten como obxectivo primordial o estimular a iniciación, formación e práctica do deporte da vela e, en xeral, de toda clase de deportes de mar, podendo participar en competicions amigables ou oficiales a través das diferentes seccions deportivas que poidan crearse, adcribíndose a aquelas federacións deportivas do ámbito náutico que no seu caso corresponda. Complementariamente establécese o obxetivo de distribución polo miudo de carburantes a embarcacions deportivas.

Artigo 2º: Domicilio

O domicilio social do Club está establecido no edificio da súa propiedade situado na rúa Peirao Novo, s/n, C.P. 15123 – Camariñas (A Coruña), con número de teléfono: 981 73 71 30, i e-mail: cncamarinas@cncamarinas.com.

O Presidente cando as circunstancias o aconsellen, poderá acordar o cambio de domicilio social dentro da mesma localidade. Para o traslado do domicilio a outra localidade, que deberá ser sempre dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, será necesario o acordó maioritario da Asemblea Xeral Extraordinaria. En ámbos casos, o traslado de domicilio social non implicará modificación estatutaria, e terá que ser notificado aos socios, e ao Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia.

Artigo 3º: Insignia

A insignia do Club é un gallardete azul e blanco, co antigo escudo de Camariñas ó que se lle incorpora unha roda de timón. Simboliza o respecto á tradición mariñeira da vila.

As embarcacions propiedade do Club deberán levar este emblema nun sitio preferente.

Índice de Contenido Capítulo II >>

Home

Location

camariñasCamariñas Marina, located in the Costa da Morte, is the only Marina which facilities are open all year long. Its strategic location, right in the heart of the Costa da Morte and inside the protected Camariñas estuary, convert these facilities in one of the safest for navigators sailing alongside the coast of Galicia.

Once you enter the stuary, you will see on the left a stone wall: it is the seawall of our harbour, without any doubt one of the most important constructions ever made in our town. When you go into our harbour you will spot the Camariñas Marina, which features three big floating quays (see « Berths« .)

marina locationAll navigators are recommended to contact by UHF to channel 9 before entering into the harbour in order to ask for permission to our staff to enter and berth. Our personnel will solve any doubt you may have. Once you reach the floating quay, you will have access to all the services available at the Marina -you can consult them in the « Services » section.

Location in nautical charts

 • Spanish: 9272 – COSTA NW DE ESPAÑA,  RIA DE CAMARIÑAS
 • Admiral chart: 1113 – HARBOURS IN THE NORTWEST COAST OF SPAIN – RIA DE CAMARIÑAS

Geographical location of Camariñas Marina

Coordinates: 43º 7′ 38 » N, 9º 10′ 60 » W

Services

Camariñas Marina has one of the safest and quietest floating quays in the Costa da Morte. Their ideal ubication inside the harbour is the main reason they are one of the best value all over Galicia. It is, without the slightest doubt, one of the Marinas with the best protection and natural shelter in Galicia.

Besides the berth service, the Marina offers to its clients and navigators the following services:

Ship’s crew service, berthing assistance, security, etc.
Berthing with draughts from 2 to 5 meters
Technical support, ship maintencance and repair service, engine works and carpentry
Supply of diesel oil, water and electricity
WI-FI available in all port area
Clothing cleaning and drying service
Changing rooms, showers and toilets, accesible for people with disabilities
VHF radio (channel 9) and weather forecast
Selective collection of waste
Inspection of Recreational Boats (ITB) service
Café and bar

More services can be found in town including taxi, bus, hotels, cafés, shops, etc.

If you want more information about the services available at the Marina, you can contact us by fulfilling our contact form.

 

Contact us

If you have any doubt, question or query, please do not hesitate to contact us through the following methods:

Phone: (+34) 981 73 71 30

Office hours: Monday-Friday, 18:00 – 20:00

Address: Peirao Novo s/n, 15123 – Camariñas

E-mail: cncamarinas@cncamarinas.com

You can also contact us by this query form:

Su nombre (obligatorio)

Su e-mail (obligatorio)

Asunto (obligatorio)

Su mensaje

Por favor, escriba el texto que aparece en la imagen
captcha

Acepta las condiciones de la LOPD descritas más abajo.

LOPD (Organic Act on Data Protection)

In accordance with the terms of Organic Law 15/1999 of 13 December on Protection of Personal Data (hereafter the LOPD), please be advised that by completing this form your details will be incorporated and processed in the file of this website in order to process your query. This file will be under the responsibility of the file manager who is indicated in our legal notice and privacy policy documents.

We guarantee that this information will not be yielded to any company, under no concept. Furthermore, you can exercise your rights of access, rectification, cancellation and opposition by sending an e-mail or by fulfilling our contact form.

Bandera Azul en Puertos

Pantalanes Club Náutico de Camariñas

Qué puede usted esperar de un puerto Bandera Azul en los puertos deportivos:

Información y Educación Ambiental en los Puertos Deportivos
 • Existe información ambiental a disposición de los usuarios de los puertos deportivos sobre las zonas marítimas y espacios naturales sensibles cercanos. (Imperativo).
 • Código de conducta ambiental debe estar expuesto en el puerto. (Imperativo).
 • Información sobre la Campaña Bandera Azul y/o sobre los criterios de concesión de Puertos deportivos Bandera Azul expuesta en el puerto. (Imperativo).
 • El puerto deportivo tiene la responsabilidad de ofrecer al menos 3 actividades de educación ambiental dirigidas a su personal y a sus usuarios. (Imperativo).
 • El puerto deportivo ofrece la Bandera Azul de embarcaciones. (Imperativo).
Gestión Ambiental en los Puertos Deportivos
 • Debe constituirse un comité para la gestión ambiental del Puerto, responsable del establecimiento de sistemas de gestión ambiental, así como de la realización periódica de una auditoría ambiental de sus instalaciones.
 • Elaboración de un plan y una política ambiental en el puerto deportivo. Dicho plan debe incluir referencias al agua, residuos y consumo de energía, seguridad y salud, así como, al uso de productos ecológicos cuando estén disponibles. (Imperativo): Sistema “Cuaderno de Bitácora ambiental”. Sistema de gestión ambiental.
 • Presencia de contenedores de recogida selectiva de basura, adecuados e identificados correctamente para depositar distintos residuos peligrosos (pinturas, disolventes, anti-fouling, pilas, aceite usado, bengalas, etc.). Los residuos deben ser trasladados por una “empresa” autorizada y tratados en instalaciones autorizadas para residuos peligrosos. (Imperativo).
 • Existen contenedores de basuras y/o papeleras adecuadas. Las basuras deben ser gestionados por una “empresa” autorizada y transportadas a una instalación también autorizada. (Imperativo).
 • El puerto deportivo debe de contar con instalaciones para la recogida selectiva y reciclaje de residuos, tales como, botellas, latas, papel, plástico, materia orgánico, etc. (Imperativo).
 • El puerto cuenta con instalaciones para bombeo de aguas de sentinas. (Guía).
 • El puerto cuenta con facilidades para el bombeo de las aguas fecales de las embarcaciones. (Imperativo).
 • Todos los equipos y edificios deben estar en buen estado y ser conformes a la legislación nacional. El puerto deportivo debe estar bien integrado, tanto en su entorno natural como construido. (Imperativo).
 • Instalaciones sanitarias adecuadas, limpias y bien señalizadas, incluyendo cuarto de lavandería y agua potable. El tratamiento de aguas residuales controladas, deberá realizarse mediante un procedimiento y una planta autorizados. (Imperativo).
 • Si el puerto deportivo cuenta con una zona de reparación o lavado de embarcaciones, ningún tipo de contaminante debe entrar en el sistema de aguas residuales, en el puerto deportivo, sus aguas o en el espacio natural circundante. (Imperativo).
 • Promoción del transporte sostenible. (Guía).
 • Prohibición de aparcar o conducir en el puerto deportivo, excepto en las zonas específicas designadas. (Imperativo).
Seguridad y Servicios en los Puertos Deportivos
 • Equipamiento de salvamento y socorrismo de primeros auxilios y contra incendios adecuados y bien señalizados. Estos equipamientos debe estar aprobado por las autoridades nacionales competentes. (Imperativo).
 • Plan de emergencia para casos de contaminación, fuego u otros accidentes, que se puedan producir en el puerto deportivo, así como recomendaciones de seguridad expuestas en el puerto deportivo. (Imperativo).
 • La información sobre el plan preventivo de seguridad debe estar expuesta en el puerto. (Imperativo).
 • El suministro de agua y electricidad disponibles en las instalaciones o amarres deben estar aprobados, de acuerdo con la legislación nacional. (Imperativo).
 • Instalaciones adaptadas para personas con discapacidad. (Guía).
 • Debe estar expuesto en el puerto un plano o mapa que indique la situación de sus diferentes instalaciones. (Imperativo).
Calidad del agua
 • Puerto deportivo con lámina de agua limpia (sin aceites, basura, aguas residuales o cualquier otra evidencia de contaminación). (Imperativo).

Bandera Azul

Bandera_azul

Bandera Azul es un galardón anual y un sistema de certificación de la calidad ambiental desarrollado por la FEE desde 1987. Promueve y premia la participación en iniciativas ambientales voluntarias de las autoridades municipales, la población local y visitante y los agentes del sector del turismo. Los criterios para obtener la Bandera Azul se agrupan en cuatro áreas: Calidad de las aguas de baño, Información y educación ambiental, Gestión ambiental y Seguridad, servicios e instalaciones.

La Bandera Azul es concedida por un Jurado Internacional, presidido por la FEE y participación, entre otros, de las Agencias de N.N.U.U. para el Medioambiente y el Turismo, entre las candidaturas seleccionadas por los Jurados Nacionales. En el Jurado para España, presidido por ADEAC, participan las CCAA litorales, la FEMP y los MinisteriosFundaciones y Universidades implicadas.

En España, los casi 250 municipios y más de 100 puertos deportivos participantes, presentan anualmente unas 800 candidaturas a Bandera Azul, que representan más del 85% de la población litoral local y visitante.

En 2013, España mantuvo su liderazgo con 647 Banderas Azules de playas y de puertos, lo que equivale a una de cada siete de las concedidas en el mundo. Bandera Azul constituye ya un símbolo, reconocido y valorado por decenas de millones de usuarios de playas y puertos, y un estándar mundial de ecocalidad turística, promovido por la OMT (Organización Mundial del Turismo) y el PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Su éxito global se debe a que responde a una “necesidad” social universal, sentida y atendida por la FEE, desde hace más de 25 años con criterios obligatorios comunes consensuados y renovados periódicamente. Bandera Azul constituye la iniciativa voluntaria en favor de la sostenibilidad, estímulo y certificación de la calidad, en el sector del turismo con mayor:

 • Antigüedad y continuidad, desde 1984.
 • Cooperación y apoyos institucionales del PNUMA-UNEP, OMT, UICN, gobiernos, fundaciones, etc.
 • Extensión e implantación geográfica en 46 estados de cinco continentes.
 • Rapidez en su extensión y potencial actual de crecimiento.

Contenido:

Bandera Azul Embarcaciones

Velero "We Are Water"

El velero We Are Water navegó circunvalando todo el planeta en la segunda edición de la regata Barcelona World Race con la Bandera Azul para embarcaciones.

La Bandera Azul para embarcaciones en forma de diploma, junto con una pequeña Bandera Azul, se otorga a aquellos propietarios/usuarios de embarcaciones como reconocimiento a su comportamiento responsable y compromiso de respetar, difundir y hacer respetar el código de conducta ambiental Bandera Azul en la mar y en puerto.

¿Cómo obtener la Bandera Azul para mi embarcación?

Los patrones de embarcaciones con amarre en un puerto con Bandera Azul interesados en colaborar con el programa Bandera Azul, son los que deberán solicitar este galardón.

 • Primer paso: los patrones deben manifestar su interés por el programa en las oficinas del puerto, para obtener toda la información necesaria, incluyendo el código Bandera Azul de conducta en el mar.
 • Segundo paso: los interesados deberán comprometerse con el código de conducta, manteniendo una actitud de respeto y cuidando del medio marino; dando ejemplo a otros patrones y animándoles a cumplir el código de conducta, denunciando los excesos y las malas prácticas de otras embarcaciones.
 • Tercer paso: el puerto enviará a ADEAC una documentación que acredite los méritos del patrón y sus compromisos con el programa Bandera Azul. Esta información será analizada por ADEAC-FEE. Si ADEAC entiende que el patrón es merecedor, podrá obtener una Bandera Azul para la embarcación.

Decálogo del Turismo Sostenible

Turismo sostenible son actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y social y con los valores de la comunidad, que permitan disfrutar de un positivo y equitativo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes.

Practique un turismo sostenible de acuerdo con las siguientes prácticas y disfrute de su visita. Estamos encantados de acogerle entre nosotros.

 1. Utilice los recursos naturales, como el agua y la energía, con moderación.
 2. Elija proveedores y servicios respetuosos con el medio ambiente.
 3. Minimice la generación de residuos.
 4. Deshágase de sus residuos de forma limpia y responsable.
 5. Cuando visite espacios naturales procure no dejar rastro de su estancia.
 6. Si visita espacios naturales o sensibles, infórmese antes de sus características y sistemas de protección.
 7. Ayúdenos a conservar nuestro entorno natural, nuestra flora y fauna silvestre y nuestro hábitat.
 8. Asegúrese de cumplir con la legislación y la normativa que resulte de aplicación.
 9. Disfrute de la rica gastronomía y artesanía local de Camariñas.
 10. Compre productos y recuerdos que sean expresión de nuestra cultura local.

Código de Conducta Ambiental

En virtud del compromiso del Club Náutico de Camariñas de desarrollar una política medioambiental activa y de mejora continua, hemos elaborado, teniendo en cuenta las directrices incorporadas en los programas de otorgamientos del distintivo Bandera Azul, el siguiente Código de Conducta Ambiental que deberá ser observado de forma estricta y con carácter general:

 1. Hacer un uso responsable de los instrumentos de radio y navegación, no arriesgando la seguridad de las personas y/o embarcaciones, avisando, en su caso, de objetos flotantes u otros peligros, y ejerciendo de forma solidaria el deber de auxilio en el mar.
 2. Procurar informarse e informar sobre la localización y características de las áreas sensibles y de importancia científica, así como de las reservas naturales y los ecosistemas protegidos, para evitar así que se les causen daños accidentalmente.
 3. Defender activamente la conservación de la vida en el mar. Respetar los espacios protegidos, los mamíferos marinos y otras especies protegidas, y no perturbar las áreas de anidación de aves. No utilizar artes de pesca o de marisqueo prohibidas, respetar los períodos de veda y no capturar ni consumir ejemplares juveniles o inmaduros.
 4. No degradar los fondos marinos fondeando en zonas sensibles o donde pueda interferir con las actividades o equipamientos de los pescadores y mariscadores. Se deberá respetar las reglamentaciones relativas al buceo y a la pesca submarina.
 5. No adquirir ni utilizar objetos fabricados a partir de especies protegidas (coral, carey, etc.) o procedentes de yacimientos arqueológicos submarinos, cuyo origen o legalidad no sea demostrable.
 6. Mantener el mar, playas y el puerto limpios:
  1. No arrojando ningún material plástico ni otro tipo de basuras al mar o a la playa.
  2. No vertiendo o dejando escapar líquidos nocivos o tóxicos, o cualquier otra sustancia dañina dentro del mar
  3. Promoviendo y/o utilizando la recogida selectiva/reciclado de residuos sólidos en el puerto.
 7. Utilizar, siempre que sea posible, productos que no sean agresivos contra el medio ambiente (pinturas, barnices, anti-fouling, quitapinturas, detergentes, etc.). Depositar los restos de pinturas, barnices y aceites del barco en los recipientes adecuados del puerto para residuos contaminantes, favoreciendo su reciclado o tratamiento especial de forma diferenciada al resto de las basuras o aguas residuales. Utilizar las instalaciones en el puerto para la extracción del agua de sentinas y, en su caso, de WC estancos.
 8. Denunciar, ante las autoridades competentes, cualquier atentado a la legislación marina del que se tenga conocimiento, especialmente los accidentes y contaminación por hidrocarburos u otras sustancias químicas de origen terrestre o el uso de artes de pesca ilegales como las redes de volantas, etc.
 9. Contribuir a una gestión ambiental responsable del puerto de atraque, habitual u ocasional, en relación con los criterios Bandera Azul, cumplimiento de la legislación litoral y ambiental, ahorro de agua y energía, recogida selectiva de basuras, información, educación y formación ambiental del personal técnico y de los usuarios del puerto, implantación de sistemas de gestión ambiental, etc.
 10. Procurar que su comportamiento en la vida cotidiana, en el hogar, el trabajo y la comunidad social sea tan responsable ambientalmente como en el mar, y promover o participar en iniciativas sociales o institucionales que promuevan la investigación, cooperación y/o desarrollo sostenible del litoral.

Acerca de FEE

Quiénes son?

fee_logoFEE (Foundation for Environmental Education) es, desde 1982, una organización internacional sin ánimo de lucro, independiente de grupos políticos, religiosos o económicos; que trabaja para promover el desarrollo sostenible a través de la educación ambiental.

Actualmente agrupa ya a 74 ONGs, como miembros o asociadas, en 64 países de Europa, América del Sur y del Norte, África, Asia y Oceanía. Se promueve así la educación ambiental en cada país y se unen esfuerzos a nivel internacional en Programas como: Bandera Azul (Blue Flag); Ecoescuelas (Eco-Schools); Llave Verde (Green Key); Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente (YRE) y Bosques en las Escuelas (LEAF).

adeac_logoADEAC (Asociación De Educación Ambiental y del Consumidor) es una asociación sin ánimo de lucro, cofundadora en el año 1982 de la FEE, junto con otras Organizaciones No Gubernamentales de cinco países europeos, constituyendo su rama nacional en España. Como miembro de la FEE y en consonancia con sus fines, cuenta entre sus objetivos:

 • Contribuir a la transmisión de valores y a la creación de actitudes y comportamientos cívico-ambientales solidarios, a nivel nacional e internacional, con particular atención a la protección de los consumidores y el Consumo Responsable, la Cooperación al Desarrollo y el Comercio Justo.

 • Priorizar entre los colectivos destinatarios de sus acciones a las comunidades educativas y, en especial, la formación y perfeccionamiento del profesorado a todos los niveles y la creación de redes para la cooperación educativa.

 • Cooperar con las corporaciones locales y entidades supramunicipales en el diseño, lanzamiento y desarrollo de Agendas 21 locales y otros procesos participativos de búsqueda de la ecocalidad y de un desarrollo económicamente viable, ecológicamente sostenible y socialmente equitativo y aceptable.

 • Cualquiera otros fines y objetivos congruentes con los anteriormente citados.

Qué hacen?

Para el cumplimiento de sus fines ADEAC desarrollará, entre otras, las siguientes actividades:

 • Desarrollar, en su calidad de Operador Nacional, las Campañas y los Programas internacionales surgidos de la Fundación de Educación Ambiental (FEE), tales como: Bandera Azul (Blue Flag); Ecoescuelas (Eco-schools); Jóvenes Reporteros para el Medio Ambiente (Young Reporters for the Environment-YRE); Bosques en la Escuela (LEAF); la Llave Verde (Green Key) o Green Campus; así como aquellos otros que pudieran ser propuestos en el futuro.

 • Organizar y/o participar en Cursos, Conferencias, Congresos, Coloquios, Jornadas, Talleres y todo tipo de actividades de formación, investigando nuevos destinatarios, enfoques y metodologías, con especial atención a la formación y perfeccionamiento del profesorado en los distintos tipos y niveles de enseñanza de los equipos directivos y de una gestión ambiental eficiente y sostenible, y un consumo responsable en los centros educativos.

 • Promover y realizar Estudios y Investigaciones a nivel de necesidades, objetivos, contenidos o metodologías, tanto en el medio rural como en el urbano, en todos aquellos temas coherentes con los fines de la Asociación.

 • Realizar campañas de divulgación y sensibilización para la difusión de los valores, actitudes y comportamientos, que preconiza la Asociación.

 • Promover, detectar, analizar, premiar y difundir aquellas experiencias, innovaciones, realizaciones modélicas y buenas prácticas, que contribuyan a los objetivos propuestos y/o que puedan servir de paradigma, guía o estímulo para terceros.

 • Promover, elaborar, editar y distribuir materiales impresos, audiovisuales o electrónicos, así como, a través de publicaciones en general y de los medios de comunicación social, difundir los valores,  ideas, técnicas y métodos, creados, o propugnados por la Asociación.

 • Establecer relaciones de colaboración con entidades y organismos, públicos y privados, nacionales e internacionales, fomentando el intercambio de materiales, experiencias y personas y la Cooperación al Desarrollo y el Comercio Justo, en especial, en aquellos países y temáticas representadas en el seno de la FEE.

 • Cualesquiera otras actividades que coayuden al cumplimiento de los fines y objetivos de la Asociación.

Sus programas

Bandera AzulEcoescuelasLlave Verde  Green Campus

 

 

Colaboraciones

El Club Náutico de Camariñas forma parte de los siguientes organismos y entidades a nivel regional:

Xunta de Galicia
Puertos de Galicia Diputación de A Coruña
Federación Gallega de Vela Asociación de Clubes Náuticos de Galicia

Además, también colabora con otras entidades y asociaciones a nivel local en la organización de actividades y eventos:

Logo Ayuntamiento de Camariñas

grupo cerdeimar
Asociación de Empresarios y Promoción Turística de Camariñas Asociación Neria
Protección Civil de Galicia  Fútbol Club Camariñas

 

Amarres

Las instalaciones del Club Náutico de Camariñas están formadas por 3 pantalanes para una capacidad total de 83 amarres. El calado en estos pantalanes va de 1,5 a 5 metros máximo y admiten una eslora máxima de 18 metros.

Ancho de bocana: 300 metros.

Las tarifas de los amarres  son las siguientes:

Tarifas anuales 2018

Tarifas temporada alta 2018

Tarifas temporada baja 2018

Todas las tarifas incluyen acceso a los siguientes servicios:

 • Amarre al pantalán.
 • Consumo básico de electricidad.
 • Consumo de agua.
 • Uso de aseos y duchas.
 • Suministro de combustible (diesel)
 • Uso de servicios generales del Club.

club nautico camarinas pantalanes

Localización

camariñasEl Club Náutico de Camariñas es la única instalación náutica de la Costa da Morte que tiene sus instalaciones abiertas durante todo el año. Su localización estratégica, en el mismo corazón de la Costa da Morte y en la resguardada ría de Camariñas, la hace una de las instalaciones más seguras para todos los navegantes que se acerquen por la costa gallega.

Entrando por nuestra ría se puede apreciar a su izquierda el muro de piedra que forma el dique de abrigo de nuestro puerto que es, sin duda alguna, una de las obras más importantes que se realizaron en toda la historia de nuestra villa. Entrando hacia dentro de dicho puerto podrán avistar ya el Club Náutico de Camariñas, que cuenta con tres grandes pantalanes a su disposición (ver sección de Amarres)

club náutico localizaciónSe recomienda a todos los navegantes que antes de entrar en puerto contacten por UHF al canal 9 para pedir paso y solicitar atraque a nuestro personal, que les resolverá cualquier duda que pudiesen tener. Una vez en el pantalán, tendrán acceso a todos los servicios de los que dispone el Club y que podrán consultar en nuestra sección de Servicios.

Localización en cartas náuticas

 • Española: 9272 – COSTA NW DE ESPAÑA, RIA DE CAMARIÑAS
 • Admiral chart: 1113 – HARBOURS IN THE NORTWEST COAST OF SPAIN – RIA DE CAMARIÑAS

Mapa de la localización geográfica del Club Náutico de Camariñas

Coordenadas: 43º 7′ 38 » N, 9º 10′ 60 » W

Gestión y Conducta Medioambiental

En virtud del compromiso del Club Náutico de Camariñas de desarrollar una política medioambiental activa y de mejora continua, hemos elaborado, teniendo en cuenta las directrices incorporadas en los programas de otorgamiento del distintivo “Bandera Azul”, el siguiente código de conducta ambiental que deberá ser observado de forma estricta y con carácter general:

1. Hacer un uso responsable de los instrumentos de radio y navegación, no arriesgando la seguridad de las personas y/o embarcaciones, avisando, en su caso, de objetos flotantes u otros peligros, y ejerciendo de forma solidaria el deber de auxilio en el mar.

2. Procurar informarse e informar sobre la localización y características de las áreas sensibles y de importancia científica, así como de las reservas naturales y los ecosistemas protegidos, para evitar así que se les causen daños accidentalmente.

3. Defender activamente la conservación de la vida en el mar. Respetar los espacios protegidos, los mamíferos marinos y otras especies protegidas, y no perturbar las áreas de nidificación de aves. No utilizar artes de pesca o de marisqueo prohibidas, respetar los períodos de veda y no capturar ni consumir ejemplares juveniles o inmaduros.

4. No degradar los fondos marinos fondeando en zonas sensibles o donde pueda interferir con las actividades o equipamientos de los pescadores y mariscadores. Se deberá respetar las reglamentaciones relativas al buceo y a la pesca submarina.

5. No adquirir ni utilizar objetos fabricados a partir de especies protegidas (coral, carey, etc.) o procedentes de yacimientos arqueológicos submarinos, cuyo origen o legalidad no sea demostrable.

6. Mantener el mar, las playas y el puerto limpios:

 1. No arrojando ningún material plástico ni otro tipo de basuras al mar o a la playa.
 2. No vertiendo o dejando escapar líquidos nocivos o tóxicos, o cualquier otra sustancia dañina dentro del mar.
 3. Promoviendo y/o utilizando la recogida selectiva/reciclado de residuos sólidos en el puerto.

7. Utilizar, siempre que sea posible, productos que no sean agresivos contra el medio ambiente (pinturas, barnices, anti-fouling, quitapinturas, detergentes, etc.). Depositar los restos de pinturas, barnices y aceites del barco en los recipientes adecuados del puerto para residuos contaminantes, favoreciendo su reciclado o tratamiento especial de forma diferenciada al resto de las basuras o aguas residuales. Utilizar las instalaciones en el puerto para la extracción del agua de sentinas y, en su caso, de WC estancos.

8. Denunciar, ante las autoridades competentes, cualquier atentado a la legislación marina del que se tenga conocimiento, especialmente los accidentes y contaminación por hidrocarburos u otras sustancias químicas de origen terrestre o el uso de artes de pesca ilegales como las redes de volantas, etc.

9. Contribuir a una gestión ambientalmente responsable de mi puerto de atraque, habitual u ocasional, en relación con los criterios “Bandera Azul”, cumplimiento de la legislación litoral y ambiental, ahorro de agua y energía, recogida selectiva de basuras, información, educación y formación ambiental del personal técnico y de los usuarios del puerto, implantación de sistemas de gestión ambiental, etc.

10. Procurar que su comportamiento en la vida cotidiana, en el hogar, el trabajo y la comunidad social sea tan responsable ambientalmente como en el mar, y promover o participar en iniciativas sociales o institucionales que promuevan la investigación, conservación y/o desarrollo sostenible del litoral.

Una de las prioridades del Club Náutico de Camariñas es, ante todo, conseguir un equilibrio sostenible en nuestras instalaciones para conservar el medio ambiente.

La Junta Directiva del Club Náutico de Camariñas.

Estatutos

Estos estatutos son el fruto de varios meses de estudio y análisis, de revisión de textos y de contraste de opiniones entre la junta directiva y los socios. Finalmente, en la Asamblea General Extraordinaria del 30 de agosto de 2008, se pudieron recabar y aprobar distintas propuestas de modificación que fueron incorporadas por consenso al texto definitivo.

Estos estatutos articularán la vida social del Club a lo largo de los próximos años, aunque tratándose de una sociedad viva y dinámica, es mas que probable la realización de pequeñas correcciones o modificaciones en la misma en un futuro, si ello fuera necesario, con el fin de adaptarlos a la realidad y a la voluntad de quienes rigen la vida y los designios del Club.

Los presentes estatutos fueron aprobados en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 30 de abril del 2016

Contenido

Capítulo I: Obxeto, Domicilio e Ámbito de Actuación

Capítulo II: Clases de Socios, Admisión, Dereitos e Obligas

Capítulo III: Réxime Económico-Financeiro e Patrimonial

Capítulo IV: Órganos de Goberno, o seu Réxime e Funcionamento

Capítulo V: Réxime Documental

Capítulo VI: Dos Empregado do Club

Capítulo VII:  Das Agrupacións Deportivas

Capítulo VIII: Réxime Disciplinario

Capítulo IX: Reforma dos Estatutos e Disolución do Club

Anexo I: Regulamento do Proceso Electoral

Adaptación de la ley 3/20012 del Deporte de Galicia.

Modificación de los artículos 6º, 7º, 9º, 12º, 16º, 19º, 40º, 43º, 44º; 2º y 6º del ANEXO I

Nota informativa: Para comodidad en su lectura se dispondrán los capítulos de dichos Estatutos en diferentes páginas, teniendo al final de cada una de las páginas los enlaces al resto de capítulos.

 

El Club

Aviso Legal

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico a continuación se declara a www.cncamarinas.com (en adelante, « la web »), como un sitio web gestionado por el Club Náutico de Camariñas,  con CIF G-15364623 (en adelante, « la sociedad »), correo electrónico cncamarinas@cncamarinas.com y domicilio en Peirao Novo s/n 15123 Camariñas, inscrita en el Registro de Asociaciones de A Coruña.

Responsabilidad

Toda persona que acceda a la web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.

La sociedad se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web y por la falta de disponibilidad (caídas) del sitio el cual efectuará además paradas periódicas por mantenimientos técnicos. Además, la sociedad se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en la web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.

Uso de Cookies

La web de la sociedad puede utilizar cookies (pequeños archivos de texto que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página). Se trata de una técnica usada de manera habitual en Internet para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización de la web. Las cookies utilizadas en la web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.

Desde la web es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que la sociedad no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en su web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, la sociedad se compromete a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.

Protección de datos personales

La sociedad cumple con la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario.

Política anti-spam

La sociedad se declara completamente en contra del envío de comunicaciones comerciales no solicitadas y a cualquier tipo de conducta o manifestación conocida como “spam”, asimismo se declara comprometido con la lucha contra este tipo de prácticas abusivas.

Por tanto, la sociedad garantizará al usuario que bajo ningún concepto los datos personales recogidos en el sitio web serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.

En el caso de que un usuario reciba comunicaciones de este sitio web sin haberse registrado, o sin haber dado su consentimiento expreso a dicho registro, podrá cancelar la suscripción desde los enlaces que se proporcionan en la propia comunicación.

Además, el usuario puede ponerse en contacto la sociedad a través del formulario de contacto que se mantiene en la web, tanto para comunicar lo sucedido como para solicitar la eliminación inmediata de sus datos de nuestro sistema.

Alojamiento de datos

Por razones técnicas y de calidad de servicio, el web www.cncamarinas.com se encuentra alojado en los servidores de la empresa Dinahosting (política de privacidad). La empresas es de origen gallego con instalaciones que se ubican en esta misma región.

Tanto Hostgator como Mailchimp se encuentran adheridas a los principios de “Puerto Seguro” (Safe Harbor), de acuerdo con la Decisión 2000/520/CE de la Comisión de 26 de julio de 2000 lo que las convierte entidades con un nivel adecuado de protección a efectos de la LOPD.

Google Analytics

Google Analytics es un servicio análisis de datos estadísticas prestado por la empresa Google (política de privacidad). La web utiliza este servicio para realizar un seguimiento de las estadísticas de uso del mismo.

Google Analytics utiliza cookies para ayudar al sitio web a analizar datos estadísticos sobre el uso del mismo (número de visitas totales, páginas más vistas, etc.). La información que genera la cookie (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos.

Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de generar información estadísticas sobre el uso de la web, Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google.

El usuario puede rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, de hacerlo, limitará la plena funcionabilidad de la web. Al utilizar esta web, da su consentimiento al tratamiento de información por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

Google AdSense

Google, como proveedor asociado de la web, utiliza cookies para publicar anuncios en este sitio web. El usuario puede inhabilitar el uso de estas cookies siguiendo las instrucciones que se indican en sección de publicidad de la política de privacidad de Google.

Google utiliza empresas publicitarias asociadas para publicar anuncios cuando visita nuestro sitio web. Es posible que estas empresas usen la información que obtienen de sus visitas a este y otros sitios web (sin incluir su nombre, dirección, dirección de correo electrónico o número de teléfono) para ofrecerle anuncios sobre productos y servicios que le resulten de interés. Si desea obtener más información sobre esta práctica y conocer sus opciones para impedir que estas empresas usen esta información, consulte por favor el enlace anterior.

Consentimiento al tratamiento de los datos personales del usuario

En el marco de sus actividades, la web dispone de la posibilidad de registro de usuarios para el envío de comunicaciones por correo electrónico, efectuar comentarios en el blog y enviar mensajes a través del formulario de contacto.

El usuario mediante la realización comentarios o el formulario de contacto estará dando su consentimiento expreso al tratamiento de los personales proporcionados según lo dispuesto en el artículo 6 de la LOPD. El usuario podrá ejercer sus derechos en los términos dispuestos por el artículo 5 de la LOPD.

Estos mismos actos implican asimismo el consentimiento expreso del usuario a la transferencia internacional de datos que se produce en términos de la LOPD debido a la ubicación física de las instalaciones de los proveedores arriba mencionados.

Los datos de carácter personal solicitados en estas actividades, quedarán incorporados a un fichero cuya finalidad es la comunicación de novedades relativas al sitio web de [nombre-sitio-web] actuando como responsable del fichero el prestador. Los campos marcados con asterisco son de cumplimentación obligatoria, siendo imposible realizar la finalidad expresada si no se aportan estos datos. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar los derechos que se indican en el apartado relativo a los Derechos del usuario.

Derechos del usuario

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, se informa al usuario que la finalidad exclusiva de la base de datos de registro es el envío de información sobre novedades relacionadas con el sitio web [nombre-sitio-web]. Únicamente los titulares tendrán acceso a sus datos, y bajo ningún concepto, estos datos serán cedidos, compartidos, transferidos, ni vendidos a ningún tercero.

De acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, el usuario en cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición ante el prestador.

Para facilitar el ejercicio de estos derechos se facilita en todas las comunicaciones un enlace de solicitud de baja que redundará en la eliminación inmediata de los datos personales del usuario de nuestra base de datos.

Enlaces de afiliación

La web utiliza ocasionalmente enlaces de afiliación de productos y servicios de marcas que hayan establecido un programa de afiliados. Estos enlaces se usan exclusivamente después de hacer usado dichos productos y servicios, o bien, haber realizado pruebas que permitan valorar que cumplen con un adecuado nivel de calidad.

La sociedad se compromete a no incluir enlaces afiliados arbitrarios a productos que no cumplan con las condiciones antes descritas entendiendo además que este tipo de prácticas resultarían muy contraproducentes para la reputación de la propia web que los promociona.

Propiedad Intelectual y uso de los contenidos

El sitio web www.cncamarinas.com, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad de la propiedad o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores.

La web otorga al usuario una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 cuyos términos exactos se pueden consultar en este enlace.

Cualquier uso no autorizado previamente por parte de la sociedad será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.

Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos a la sociedad y que pudieran aparecer en la web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, la sociedad cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos.

Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos de la web, puede hacerlo a través del formulario de contacto que se mantiene en la web.

Ley Aplicable y Jurisdicción

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con la presente web o de las actividades en ella desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes.

Información sobre las cookies

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.

¿Qué NO ES una cookie?

No es un virus, ni un troyano, ni un gusano, ni spam, ni spyware, ni abre ventanas pop-up.

¿Qué información almacena una cookie?

Las cookies no suelen almacenar información sensible sobre usted, como tarjetas de crédito o datos bancarios, fotografías, su DNI o información personal, etc. Los datos que guardan son de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, etc.

El servidor web no le asocia a usted como persona si no a su navegador web. De hecho, si usted navega habitualmente con Internet Explorer y prueba a navegar por la misma web con Firefox o Chrome verá que la web no se da cuenta que es usted la misma persona porque en realidad está asociando al navegador, no a la persona.

¿Qué tipo de cookies existen?
 • Cookies técnicas: Son las más elementales y permiten, entre otras cosas, saber cuándo está navegando un humano o una aplicación automatizada, cuándo navega un usuario anónimo y uno registrado, tareas básicas para el funcionamiento de cualquier web dinámica.
 • Cookies de análisis: Recogen información sobre el tipo de navegación que está realizando, las secciones que más utiliza, productos consultados, franja horaria de uso, idioma, etc.
 • Cookies publicitarias: Muestran publicidad en función de su navegación, su país de procedencia, idioma, etc.
¿Qué son las cookies propias y las de terceros?

Las cookies propias son las generadas por la página que está visitando y las de terceros son las generadas por servicios o proveedores externos como Facebook, Twitter, Google, etc.

¿Qué ocurre si desactivo las cookies?

Para que entienda el alcance que puede tener desactivar las cookies le mostramos unos ejemplos:

 • No podrá compartir contenidos de esa web en Facebook, Twitter o cualquier otra red social.
 • El sitio web no podrá adaptar los contenidos a sus preferencias personales, como suele ocurrir en las tiendas online.
 • No podrá acceder al área personal de esa web, como por ejemplo Mi cuenta, o Mi perfil o Mis pedidos.
 • Tiendas online: Le será imposible realizar compras online, tendrán que ser telefónicas o visitando la tienda física si es que dispone de ella.
 • No será posible personalizar sus preferencias geográficas como franja horaria, divisa o idioma.
 • El sitio web no podrá realizar analíticas web sobre visitantes y tráfico en la web, lo que dificultará que la web sea competitiva.
 • No podrá escribir en el blog, no podrá subir fotos, publicar comentarios, valorar o puntuar contenidos. La web tampoco podrá saber si usted es un humano o una aplicación automatizada que publica spam.
 • No se podrá mostrar publicidad sectorizada, lo que reducirá los ingresos publicitarios de la web.
 • Todas las redes sociales usan cookies, si las desactiva no podrá utilizar ninguna red social.
¿Se pueden eliminar las cookies?

Sí. No sólo eliminar, también bloquear, de forma general o particular para un dominio específico.

Para eliminar las cookies de un sitio web debe ir a la configuración de su navegador y allí podrá buscar las asociadas al dominio en cuestión y proceder a su eliminación.

A continuación le indicamos cómo acceder a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: estos pasos pueden variar en función de la versión del navegador:

 1. Vaya a Configuración o Preferencias mediante el menú Archivo o bien pinchando el icono de personalización que aparece arriba a la derecha.
 2. Verá diferentes secciones, pinche la opción Mostrar opciones avanzadas.
 3. Vaya a Privacidad, Configuración de contenido.
 4. Seleccione Todas las cookies y los datos de sitios.
 5. Aparecerá un listado con todas las cookies ordenadas por dominio. Para que le sea más fácil encontrar las cookies de un determinado dominio introduzca parcial o totalmente la dirección en el campo Buscar cookies.
 6. Tras realizar este filtro aparecerán en pantalla una o varias líneas con las cookies de la web solicitada. Ahora sólo tiene que seleccionarla y pulsar la X para proceder a su eliminación.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Internet Explorer siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Herramientas, Opciones de Internet
 2. Haga click en Privacidad.
 3. Mueva el deslizador hasta ajustar el nivel de privacidad que desee.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Firefox siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Opciones o Preferencias según su sistema operativo.
 2. Haga click en Privacidad.
 3. En Historial elija Usar una configuración personalizada para el historial.
 4. Ahora verá la opción Aceptar cookies, puede activarla o desactivarla según sus preferencias.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para OSX siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Preferencias, luego Privacidad.
 2. En este lugar verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador Safari para iOS siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Vaya a Ajustes, luego Safari.
 2. Vaya a Privacidad y Seguridad, verá la opción Bloquear cookies para que ajuste el tipo de bloqueo que desea realizar.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Android siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Ejecute el navegador y pulse la tecla Menú, luego Ajustes.
 2. Vaya a Seguridad y Privacidad, verá la opción Aceptar cookies para que active o desactive la casilla.

Para acceder a la configuración de cookies del navegador para dispositivos Windows Phone siga estos pasos (pueden variar en función de la versión del navegador):

 1. Abra Internet Explorer, luego Más, luego Configuración
 2. Ahora puede activar o desactivar la casilla Permitir cookies.

Política de cookies

Una cookie es un pequeño fichero de texto que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. Su utilidad es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Las cookies suelen almacenar información de carácter técnico, preferencias personales, personalización de contenidos, estadísticas de uso, enlaces a redes sociales, acceso a cuentas de usuario, etc. El objetivo de la cookie es adaptar el contenido de la web a su perfil y necesidades, sin cookies los servicios ofrecidos por cualquier página se verían mermados notablemente. Si desea consultar más información sobre qué son las cookies, qué almacenan, cómo eliminarlas, desactivarlas, etc., le rogamos se dirija a este enlace.

Cookies utilizadas en este sitio web

Siguiendo las directrices de la Agencia Española de Protección de Datos procedemos a detallar el uso de cookies que hace esta web con el fin de informarle con la máxima exactitud posible.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies propias:

 • Cookies de sesión, para garantizar que los usuarios que escriban comentarios en el blog sean humanos y no aplicaciones automatizadas. De esta forma se combate el spam.

Este sitio web utiliza las siguientes cookies de terceros:

 • Google Analytics: Almacena cookies para poder elaborar estadísticas sobre el tráfico y volumen de visitas de esta web. Al utilizar este sitio web está consintiendo el tratamiento de información acerca de usted por Google. Por tanto, el ejercicio de cualquier derecho en este sentido deberá hacerlo comunicando directamente con Google.
 • Redes sociales: Cada red social utiliza sus propias cookies para que usted pueda pinchar en botones del tipo Me gusta o Compartir.
Desactivación o eliminación de cookies

En cualquier momento podrá ejercer su derecho de desactivación o eliminación de cookies de este sitio web. Estas acciones se realizan de forma diferente en función del navegador que esté usando. Aquí le dejamos una guía rápida para los navegadores más populares.

Notas adicionales
 • Ni esta web ni sus representantes legales se hacen responsables ni del contenido ni de la veracidad de las políticas de privacidad que puedan tener los terceros mencionados en esta política de cookies.
 • Los navegadores web son las herramientas encargadas de almacenar las cookies y desde este lugar debe efectuar su derecho a eliminación o desactivación de las mismas. Ni esta web ni sus representantes legales pueden garantizar la correcta o incorrecta manipulación de las cookies por parte de los mencionados navegadores.
 • En algunos casos es necesario instalar cookies para que el navegador no olvide su decisión de no aceptación de las mismas.
 • En el caso de las cookies de Google Analytics, esta empresa almacena las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos y se compromete a no compartirla con terceros, excepto en los casos en los que sea necesario para el funcionamiento del sistema o cuando la ley obligue a tal efecto. Según Google no guarda su dirección IP. Google Inc. es una compañía adherida al Acuerdo de Puerto Seguro que garantiza que todos los datos transferidos serán tratados con un nivel de protección acorde a la normativa europea. Puede consultar información detallada a este respecto en este enlace. Si desea información sobre el uso que Google da a las cookies le adjuntamos este otro enlace.
 • Para cualquier duda o consulta acerca de esta política de cookies no dude en comunicarse con nosotros a través de la sección de contacto.

Servicios

club nautico camariñas panorámica

El Club Náutico de Camariñas se caracteriza por tener unos servicios excelentes. Sus pantalanes son de los más seguros y tranquilos de toda la Costa da Morte. La idónea ubicación de los mismos, en el interior del puerto, es la gran responsable de que sea uno de los mejor valorados de toda Galicia. Es, sin duda alguna, uno de los puertos deportivos de Galicia que cuenta con un mejor resguardo y abrigo natural.

Además del servicio de amarres, el Club pone a disposición de los usuarios y navegantes los siguiente servicios:

instalaciones servicios club nautico camariñas

Servicio de marinería, ayuda en atraques, vigilancia, etc.
Atraques con calados de 2 a 5 metros
Asistencia técnica, mantenimiento y reparación de embarcaciones, mecánica de motores y carpintería
Suministro de gas-oil, agua y electicidad
WI-FI en todo el área portuaria
Servicio de lavado y secado de ropa
Vestuarios, duchas y aseos, con acceso para minusválidos
Servicio de radio VHF (canal 9) e información meteorológica
Recogida selectiva de residuos
Servicio de inspección técnica de embarcaciones (ITB)

Servicio alquiler kayaks

El Club dispone de un servicio de alquiler de kayaks en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00.

Para su alquiler deberán dirigirse a la caseta del marinero para llevar a cabo el registro del alquiler cubriendo las ficha solicitada. El precio del alquiler incluye palas y chalecos salvavidas.

Precios de los kayaks*

 • 5€/joranda kayak individual
 • 10€/jornada kayak doble

(*) Los socios podrán alquilar gratuitamente un kayak individual o un kayak doble si fuese con acompañante.

El punto de salida y de recogida de los kayaks es el Club Náutico, no pudiéndose sacar de las instalaciones del mismo.

previa descenso kayak camariñas

Otros servicios

Ya en el pueblo están disponibles para los usuarios otro tipo de servicios como: taxis, autobuses, supermercados, hoteles, restaurantes, tiendas, etc.

Si desea más información sobre los servicios prestados en nuestro Club Náutico, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto.

Contacto

Para cualquier duda, consulta o pregunta que quiera realizar al Club Náutico de Camariñas podrá hacerlo a través de los siguientes formas de contacto del Club:

Teléfono: (+34) 981 73 71 30

Horario de oficina: 18:00 – 20:00, de lunes a viernes

Dirección: Peirao Novo s/n, 15123 – Camariñas (A Coruña)

E-mail de contacto: cncamarinas@cncamarinas.com

O también puede usar nuestro formulario de contacto:

Su nombre (obligatorio)

Su e-mail (obligatorio)

Asunto (obligatorio)

Su mensaje

Por favor, escriba el texto que aparece en la imagen
captcha

Acepta las condiciones de la LOPD descritas más abajo.

Condiciones LOPD

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, el 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario está dando el consentimiento expreso a que sus datos personales queden incorporados y sean tratados en un fichero de esta web con la finalidad de poder gestionar tu solicitud. Este fichero será gestionado por el responsable de fichero que se indica en nuestro documento de aviso legal y política de privacidad.

Le garantizamos que bajo ningún concepto, estos datos serán compartidos o cedidos a terceros y Le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la recogida de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico o bien, mediante el formulario de contacto de nuestra web.